Прием в първи клас - община ВАРНА


За деца-чуждестранни граждани само с ЛНЧ е необходимо в срок ДО 12 АПРИЛ 2019 година родител да представи в Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“, ет. 11, стая 1104 следната информация:

  1. 1. имена по документ за самоличност, гражданство и ЛНЧ на родител;
  2. 2. имена по документ за самоличност, гражданство и ЛНЧ на детето.

Проверка на регистрацията по постоянен и настоящ адрес на детето, подлежащо на класиране.

Данните се извеждат от Локална база данни "Население" на общината.

Проверката е по желание на родителя и не е задължителна или изискуема. Данните ЕГН и номер на лична карта на родителя не се записват, а служат само за проверка на адреса в ЛБД „Население“.


Данни за родител/настойник
ЕГН
Номер на лична карта