Прием в първи клас - община ВАРНА


Деца, които не фигурират в локалната база данни "Население" на Община Варна, могат да получат входящ номер само на място в училище, след представяне на необходимите документи, доказващи адресната регистрация на детето.

Чужди граждани с деца, подлежащи на прием в първи клас, е необходимо в срок най-късно до 17ч. на 28-ми май да предоставят в дирекция „Образование и младежки дейности“, ет.11, стая 1104 или 1103, следната информация: имена по документ за самоличност на родител; имена на детето; дата на раждане на родител, на детето; гражданство на родител, на детето; адрес на родител, на детето; ЛНЧ на родител, на детето.

Проверка на регистрацията по постоянен и настоящ адрес на детето, подлежащо на класиране.

Данните се извеждат от Локална база данни "Население" на общината.

Проверката е по желание на родителя и не е задължителна или изискуема. Данните ЕГН и номер на лична карта на родителя не се записват, а служат само за проверка на адреса в ЛБД „Население“.


Данни за родител/настойник
ЕГН
Номер на лична карта